1993 9-11 Δεκεμβρίου

IX Colloquio internazionale romanistico, canonistico: «Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente Mediterraneo». Pontificia Univerista' Lateranense - Roma.

 «Lineamenti della normativa conciliare canonica dal 313 al 425»

19945-8 Σεπτεμβρίου

 3ο Simposio Intercristiano «Πνευματικότητα της εκκλησιαστικής ζωής στην Ανατολή και Δύση», Venezia.

1995 24-28 Απριλίου

Χ Symposium Canonistico-Romanistico:  «Il processo di designazione dei vescovi: Storia, legislazione, Prassi», Pontificia Univerista' Lateranense - Roma.

1995 3-7 Σεπτεμβρίου

4o Simposio Intercristiano : «Η συμβολή του χριστιανισμού στον πνευματικό προσανατολισμό της Ευρώπης», Αλεξανδρούπολη.

1997 5-9 Μαΐου

Συμμετοχή σε Σεμινάριο για ειδικούς στον τομέα των πηγών του ανατολικού και λατινικού Αστικού και Κανονικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο του Λατερανού.Ρώμη.

Εισήγηση με θέμα: «Προς μια κοινή ευρωπαϊκή οργάνωση. Η περίπτωση της Ελλάδας».

1998 10-13 Δεκεμβρίου

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Νομικών με θέμα: «Βυζαντινό Δίκαιο», Θεσσαλονίκη.

 1999, 4-9 Σεπτεμβρίου

6ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: «Θεσμός και Χάρισμα στην Ανατολική και Δυτική Παράδοση», Βέροια.

1999 30/9 - 2/10

Συμμετοχή στο 14ο διεθνές συνέδριο της Κωνσταντίνειας Ρωμαϊστικής Ακαδημίας,με θέμα: «La critica del testo nello studio delle fonti giuridiche tardoantiche» (Η κριτική του κειμένου στη μελέτη των δικαϊκών πηγών της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας), Κωνσταντίνεια Ρωμαϊστική Ακαδημία - Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της Perugia.

 

2001 21 Μαΐου

Εισήγηση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ με θέμα:«Τρεις δεκαετίες μελέτης των Σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας κατά την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η περίπτωση της Κωνσταντίνειας Ρωμαϊστικής Ακαδημίας».

 

2001 2-4 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 7ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: «Σωτηριολογικές προοπτικές στην ανατολική και δυτική παράδοση», Ρήγιο - Καλαβρία.

 

2002, 9-10 Νοεμβρίου

Συμμετοχή στο Colloque international: L’état et les cultes en Grèce, Les identités religieuses dans la République hellénique, Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση με θέμα: «The Roman Catholic Church and the State in Greece.Αcanonicalandjuridicalapproach».

 

2002, 22-24 Νοεμβρίου

Συμμετοχή στο επιστημονικό Συνέδριο «Χριστιανική Μακεδονία, Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως κα Ρώμης» ΛΖ΄ Δημήτρια, Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση με θέμα: «Το διάταγμα του 380 μXcunctospopulos. Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής πολιτικής του Μ. Θεοδοσίου».

 

2003, 26-28 Ιουνίου

Συμμετοχή στα Θ΄ Παύλεια και στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η γυναίκα σύμφωνα με τον Απ. Παύλο», Βέροια.

Εισήγηση με θέμα: «Η επίδραση της Παύλειας περί γυναικός θεολογίας στο Πηδάλιο της Εκκλησίας».

.

2003, 3-6 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 8ου Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα: «Η Πνευματικότητα στην Παράδοση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας», Ιωάννινα.

Εισήγηση με θέμα: «Πνευματικότητα και Κανονική Παράδοση στην Ανατολή».

 

2004, 23-25 Απριλίου

Συμμετοχή στο σεμινάριο που οργάνωσε το Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino της Βενετίας με θέμα: «ChiesaedEucaristiaII».

Εισήγηση με θέμα: «Ανατολική κανονική παράδοση και ευχαριστιακή θεολογία».

 

2005 1 Φεβρουαρίου

Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Socrates, Leonardo and Youth Technical Assistance Office ) με θέμα: «ErasmusThematicNetworkProjects», Βρυξέλλες.

 

2005 4-7 Σεπτεμβρίου,

Συμμετοχή στη οργανωτική επιτροπή του 9ου Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα:«Η Ευχαριστία στη ανατολική και δυτική παράδοση με ιδιαίτερη αναφορά στον οικουμενικό διάλογο»,Ασίζη.

 

2005 2 Δεκεμβρίου

Οργάνωση στρογγυλής τράπεζας σε συνεργασία με τα Γενικά Προξενεία της Γερμανίας και της Γαλλίας και με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο. Θέμα: «Κράτος, Θρησκεία και πολιτιστική ετερότητα στη Ευρώπη του αύριο», Θεσσαλονίκη.

 

2006 29 Μαρτίου

Εισήγηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου «Πρωταγόρας» με θέμα: «Θρησκεία και Πολιτική στην ιστορία: πρώιμο βυζάντιο», Θεσσαλονίκη.

 

2006 26-29 Οκτωβρίου

Οργάνωση ημερίδας: EuReSIS-NET, Kickoff steering committee meeting. Θεσσαλονίκη

 

2007 22 Ιανουαρίου

Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ) με θέμα: «EuropeanHigherEducation: ErasmusThematicNetworkProjects», Βρυξέλλες.

 

2007 16-17 Μαρτίου

Οργάνωση ημερίδας: EuReSIS-NET, Steering committee meeting. Ρώμη

 

2007 23 Μαΐου

Εισήγηση στο πλαίσιο των Εκδηλώσεων «Κωνσταντίνεια 2007» με θέμα: «Ο Μ. Κωνσταντίνος ως θρησκευτικός μεταρρυθμιστής», Θεσσαλονίκη.

 

2007 1-2 Ιουνίου

Συμμετοχή στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό δίκτυο Archipelago - (European Archipelago of Humanistic Thematic Networks): με θέμα “Images of Europe”, Βρυξέλλες.

 

2007 16-18 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή στη οργανωτική επιτροπή του 10ου Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Γέφυρα Ανατολής Δύσης, Τήνος.

 

2007 1-3 Νοεμβρίου

Οργάνωση συνεδρίου: EuReSIS-NET General Assembly - International Conference: Religion and State in Europe in the 21st century, Θεσσαλονίκη.

 

2008 8-9 Μαΐου

Οργάνωση συνεδρίου: EuReSIS-NET, Steering committee meeting -Conference: Teachingand Research on State and Religion on the Scope of EU

 

2008 5-10 Οκτωβρίου

Εισήγηση στο: The Fifteen International Law and Religion Symposium Provo - Washington DC – USA.

 

2008 9-11 Νοεμβρίου

Οργάνωση ημερίδας: EuReSIS-NET, Steering Committee Meeting, Βρυξέλλες.

 

2009 8-9 Ιανουαρίου

Εισήγηση στο: Colloque International: Droit Canon de l’Église Orthodoxe, Strasbourg.

 

2009 23-24 Ιανουαρίου

ICLARS Conference LawandReligioninthe21stcentury:RelationsbetweenStatesandReligiousCommunities

 

2009 2-3 Φεβρουαρίου

Εισήγηση στο: Academy of Labor and Social Relations, Religion in the modern world, Moscow.

 

2009 14-16 Μαίου

Εισήγηση στο: Conference: Christianity in the East: Fostering Understanding, Provo, Utah – USA.

 

2009 26-28 Ιουνίου

Οργάνωση συνεδρίου: ΕuReSIS Net: General Assembly - International Conference: Teaching about Religion and State Interaction: Challenges and Prospectives, Θεσσαλονίκη

 

2009 3-5 Σεπτεμβρίου

Εισήγηση στο: 11ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο Ο Ιερός Αυγουστίνος στην Ανατολική και Δυτική Παράδοση, Ρώμη.

 

2009 21-26 Σεπτεμβρίου

Conference, Society for the Law of the Eastern Churches, FormsofAutonomyintheEasternChurches,Βενετία.

 

2009 14-16 Οκτωβρίου

Εισήγηση στο: Financing of Churches and religious Societies in the 21st Century, Bratislava – Nitra.

 

2009 17-18 Δεκεμβρίου

ΙΚΥ, Ενημερωτικές ημερίδες για τα για το πρόγραμμα Erasmus και τα Εντατικά Προγράμματα, Αθήνα

 

2010 9-10 Μαρτίου

Εισήγηση στο: European Congress - : Dialogue and concentration between philosophies of life/religions and the public authorities in Europe. Challenges and limits of new forms of governance, - Gent.

 

2010 14 Μαΐου

Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts, Management Committee meeting, Utrecht.

 

2010 26-28 Ιουνίου

Εισήγηση στο: Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο Εκκλησία: Θεσμός και χάρισμα κατά τον απόστολο Παύλο, Βέροια.

 

2010 1-2 Οκτωβρίου

Οργάνωση συνεδρίου: Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts, Launch meeting, Θεσσαλονίκη.

 

 

2010 11-14 Νοεμβρίου

Εισήγηση στο: European Consortium for Church and State Research,ReligioninPublicEducation,Trier.

 

 20109-10Δεκεμβρίου

ΙΚΥ, Θεματικό σεμινάριο ΗποιότηταστηνκινητικότηταErasmus:έναβήμαμπροστά,Αθήνα.

 

 201124-25Μαρτίου

ΣυμμετοχήστηνημερίδαπουδιοργάνωσεηΕυρωπαϊκήΕπιτροπή(Education,AudiovisualandCultureExecutiveAgency)γιαταευρωπαικάπρογαμματαErasmus.

 201127-28Μαΐου

SectoralQualificationFrameworkfortheHumanitiesandtheArts,intermediatemeeting,Bilbao.

 

 

Go to top