Οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα θα γίνουν προφορικά στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2018

στο ισόγειο της Θεολογικής Σχολής, γραφείο 05 από τις 10.30 εως 13.30

Δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής

Η ύλη για το υποχρεωτικό μάθημα (802) περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class http://www.canonlaw.gr/openeclass/ . Ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής.

Για παλαιότερους φοιτητές ή για όσους δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class ισχύει η παρακάτω ύλη.

802 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σπ. Τρωιάνος, Οι πηγές του Βυζαντινού Δικαίου, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα, 1999.(Έκδοση 2) σελίδες: 41-43, 61-71, 131-156, 228-268 και 295-306

ή από την 3η έκδοση κεφ. Β 2.1 (1-4), κεφ. Γ 3.4, κεφ Δ 4.6, (1-16), κεφ. Ε 5.7 (1-13), κεφ. ΣΤ 6.4 (1-9)

Κ. Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη, 2013 σελίδες 33-90, 123- 183, 185-216, 297-331.

εναλλακτικά για το μέρος του Εκκλησιαστικού Δικαίου

Χ. Παπαστάθης, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, τευχ. Α΄, Θεσσαλονίκη, εκδ. Σάκκουλα, 1994

Ι. Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Αθήνα, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2011.

1186. Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο

Ν. Μαγγιώρος, Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η δονατιστική έριδα. Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας κατά την κωνσταντίνεια περίοδο, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας, 2005.

Εισαγωγή, Κεφ.: 1ο, 2ο, 5ο, 6ο

Εργασίες

1187. Πηγές και θεσμοί του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου

Σπ. Τρωιάνος, Οι πηγές του Βυζαντινού Δικαίου, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα, 1999.(Έκδοση 2) σελίδες: 41-43, 61-71, 131-156, 228-268 και 295-306

ή από την 3η έκδοση κεφ. Β 2.1 (1-4), κεφ. Γ 3.4, κεφ Δ 4.6, (1-16), κεφ. Ε 5.7 (1-13), κεφ. ΣΤ 6.4 (1-9)

Εργασίες

1215. Το Δίκαιο των ετερόδοξων Εκκλησιών

Σημειώσεις - Εργασίες

1679. Το Δίκαιο του Αγίου Όρους

Κ. Κωνσταντίνος, Θεσμοί Δικαίου Αγίου Όρους, Πρότυπες Θεσσαλικές εκδόσεις, Τρίκαλα 2009.

Εργασίες

 
Κύλιση στην Αρχή