1993 9-11 Δεκεμβρίου

Συμμετοχή στο IX Colloquio internazionale romanistico, canonisticoμε θέμα: «Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente Mediterraneo»(Το Ρωμαϊκό - Κανονικό Δίκαιο ως ίδιο Δίκαιο των χριστιανικών κοινοτήτων της μεσογειακής Ανατολής), Πανεπιστήμιο του Λατερανού. Ρώμη.

Εισήγηση με θέμα:«Lineamenti della normativa conciliare canonica dal 313 al 425» (Στοιχεία των συνοδικών και κανονικών αποφάσεων από το 313 έως το 425).

19945-8 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 3ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: «Πνευματικότητα της εκκλησιαστικής ζωής στην Ανατολή και Δύση», Βενετία.

1995 24-28 Απριλίου

Συμμετοχή στο 10ο Διεθνές Κανονικο-Ρωμαϊστικό Συμπόσιο (Χ Symposium Canonistico-Romanistico) με θέμα: «Il processo di designazione dei vescovi: Storia, legislazione, Prassi», (Η διαδικασία εκλογής των επισκόπων: Ιστορία, νομοθεσία, πράξη), Πανεπιστήμιο του Λατερανού.Ρώμη.

1995 3-7 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 4 Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: «Η συμβολή του χριστιανισμού στον πνευματικό προσανατολισμό της Ευρώπης», Αλεξανδρούπολη.

1997 5-9 Μαΐου

Συμμετοχή σε Σεμινάριο για ειδικούς στον τομέα των πηγών του ανατολικού και λατινικού Αστικού και Κανονικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο του Λατερανού.Ρώμη.

Εισήγηση με θέμα: «Προς μια κοινή ευρωπαϊκή οργάνωση. Η περίπτωση της Ελλάδας».

1998 10-13 Δεκεμβρίου

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Νομικών με θέμα: «Βυζαντινό Δίκαιο», Θεσσαλονίκη.

1999 -2002

Υπεύθυνος βιβλιοθήκης στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών με ειδικά καθήκοντα τηνβιβλιογραφική ενημέρωση των ερευνητών και τη σύνταξη των σχετικών σελίδων του επιστημονικού περιοδικού «Κληρονομία» που αναφέρονται στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία.

 1999, 4-9 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 6ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: «Θεσμός και Χάρισμα στην Ανατολική και Δυτική Παράδοση», Βέροια.

 

1999 30/9 - 2/10

Συμμετοχή στο 14ο διεθνές συνέδριο της Κωνσταντίνειας Ρωμαϊστικής Ακαδημίας,με θέμα: «La critica del testo nello studio delle fonti giuridiche tardoantiche» (Η κριτική του κειμένου στη μελέτη των δικαϊκών πηγών της ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας), Κωνσταντίνεια Ρωμαϊστική Ακαδημία - Νομική Σχολή Πανεπιστημίου της Perugia.

 

2001 21 Μαΐου

Εισήγηση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ με θέμα:«Τρεις δεκαετίες μελέτης των Σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας κατά την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η περίπτωση της Κωνσταντίνειας Ρωμαϊστικής Ακαδημίας».

 

2001 2-4 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή ως μεταφραστής στο 7ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο με θέμα: «Σωτηριολογικές προοπτικές στην ανατολική και δυτική παράδοση», Ρήγιο - Καλαβρία.

 

2002, 9-10 Νοεμβρίου

Συμμετοχή στο Colloque international: L’état et les cultes en Grèce, Les identités religieuses dans la République hellénique, Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση με θέμα: «The Roman Catholic Church and the State in Greece.Αcanonicalandjuridicalapproach».

 

2002, 22-24 Νοεμβρίου

Συμμετοχή στο επιστημονικό Συνέδριο «Χριστιανική Μακεδονία, Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως κα Ρώμης» ΛΖ΄ Δημήτρια, Θεσσαλονίκη.

Εισήγηση με θέμα: «Το διάταγμα του 380 μXcunctospopulos. Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής πολιτικής του Μ. Θεοδοσίου».

 

2003, 26-28 Ιουνίου

Συμμετοχή στα Θ΄ Παύλεια και στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η γυναίκα σύμφωνα με τον Απ. Παύλο», Βέροια.

Εισήγηση με θέμα: «Η επίδραση της Παύλειας περί γυναικός θεολογίας στο Πηδάλιο της Εκκλησίας».

.

2003, 3-6 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του 8ου Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα: «Η Πνευματικότητα στην Παράδοση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας», Ιωάννινα.

Εισήγηση με θέμα: «Πνευματικότητα και Κανονική Παράδοση στην Ανατολή».

 

2004, 23-25 Απριλίου

Συμμετοχή στο σεμινάριο που οργάνωσε το Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino της Βενετίας με θέμα: «ChiesaedEucaristiaII».

Εισήγηση με θέμα: «Ανατολική κανονική παράδοση και ευχαριστιακή θεολογία».

 

2005 1 Φεβρουαρίου

Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Socrates, Leonardo and Youth Technical Assistance Office ) με θέμα: «ErasmusThematicNetworkProjects», Βρυξέλλες.

 

2005 4-7 Σεπτεμβρίου,

Συμμετοχή στη οργανωτική επιτροπή του 9ου Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα:«Η Ευχαριστία στη ανατολική και δυτική παράδοση με ιδιαίτερη αναφορά στον οικουμενικό διάλογο»,Ασίζη.

 

2005 2 Δεκεμβρίου

Οργάνωση στρογγυλής τράπεζας σε συνεργασία με τα Γενικά Προξενεία της Γερμανίας και της Γαλλίας και με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο. Θέμα: «Κράτος, Θρησκεία και πολιτιστική ετερότητα στη Ευρώπη του αύριο», Θεσσαλονίκη.

 

2006 29 Μαρτίου

Εισήγηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου «Πρωταγόρας» με θέμα: «Θρησκεία και Πολιτική στην ιστορία: πρώιμο βυζάντιο», Θεσσαλονίκη.

 

2006 26-29 Οκτωβρίου

Οργάνωση ημερίδας: EuReSIS-NET, Kickoff steering committee meeting. Θεσσαλονίκη

 

2007 22 Ιανουαρίου

Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ) με θέμα: «EuropeanHigherEducation: ErasmusThematicNetworkProjects», Βρυξέλλες.

 

2007 16-17 Μαρτίου

Οργάνωση ημερίδας: EuReSIS-NET, Steering committee meeting. Ρώμη

 

2007 23 Μαΐου

Εισήγηση στο πλαίσιο των Εκδηλώσεων «Κωνσταντίνεια 2007» με θέμα: «Ο Μ. Κωνσταντίνος ως θρησκευτικός μεταρρυθμιστής», Θεσσαλονίκη.

 

2007 1-2 Ιουνίου

Συμμετοχή στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό δίκτυο Archipelago - (European Archipelago of Humanistic Thematic Networks): με θέμα “Images of Europe”, Βρυξέλλες.

 

2007 16-18 Σεπτεμβρίου

Συμμετοχή στη οργανωτική επιτροπή του 10ου Διαχριστιανικού Συμποσίου με θέμα: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Γέφυρα Ανατολής Δύσης, Τήνος.

 

2007 1-3 Νοεμβρίου

Οργάνωση συνεδρίου: EuReSIS-NET General Assembly - International Conference: Religion and State in Europe in the 21st century, Θεσσαλονίκη.

 

2008 8-9 Μαΐου

Οργάνωση συνεδρίου: EuReSIS-NET, Steering committee meeting -Conference: Teachingand Research on State and Religion on the Scope of EU

 

2008 5-10 Οκτωβρίου

Εισήγηση στο: The Fifteen International Law and Religion Symposium Provo - Washington DC – USA.

 

2008 9-11 Νοεμβρίου

Οργάνωση ημερίδας: EuReSIS-NET, Steering Committee Meeting, Βρυξέλλες.

 

2009 8-9 Ιανουαρίου

Εισήγηση στο: Colloque International: Droit Canon de l’Église Orthodoxe, Strasbourg.

 

2009 23-24 Ιανουαρίου

ICLARS Conference LawandReligioninthe21stcentury:RelationsbetweenStatesandReligiousCommunities

 

2009 2-3 Φεβρουαρίου

Εισήγηση στο: Academy of Labor and Social Relations, Religion in the modern world, Moscow.

 

2009 14-16 Μαίου

Εισήγηση στο: Conference: Christianity in the East: Fostering Understanding, Provo, Utah – USA.

 

2009 26-28 Ιουνίου

Οργάνωση συνεδρίου: ΕuReSIS Net: General Assembly - International Conference: Teaching about Religion and State Interaction: Challenges and Prospectives, Θεσσαλονίκη

 

2009 3-5 Σεπτεμβρίου

Εισήγηση στο: 11ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο Ο Ιερός Αυγουστίνος στην Ανατολική και Δυτική Παράδοση, Ρώμη.

 

2009 21-26 Σεπτεμβρίου

Conference, Society for the Law of the Eastern Churches, FormsofAutonomyintheEasternChurches,Βενετία.

 

2009 14-16 Οκτωβρίου

Εισήγηση στο: Financing of Churches and religious Societies in the 21st Century, Bratislava – Nitra.

 

2009 17-18 Δεκεμβρίου

ΙΚΥ, Ενημερωτικές ημερίδες για τα για το πρόγραμμα Erasmus και τα Εντατικά Προγράμματα, Αθήνα

 

2010 9-10 Μαρτίου

Εισήγηση στο: European Congress - : Dialogue and concentration between philosophies of life/religions and the public authorities in Europe. Challenges and limits of new forms of governance, - Gent.

 

2010 14 Μαΐου

Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts, Management Committee meeting, Utrecht.

 

2010 26-28 Ιουνίου

Εισήγηση στο: Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο Εκκλησία: Θεσμός και χάρισμα κατά τον απόστολο Παύλο, Βέροια.

 

2010 1-2 Οκτωβρίου

Οργάνωση συνεδρίου: Sectoral Qualification Framework for the Humanities and the Arts, Launch meeting, Θεσσαλονίκη.

 

 

2010 11-14 Νοεμβρίου

Εισήγηση στο: European Consortium for Church and State Research,ReligioninPublicEducation,Trier.

 

 20109-10Δεκεμβρίου

ΙΚΥ, Θεματικό σεμινάριο ΗποιότηταστηνκινητικότηταErasmus:έναβήμαμπροστά,Αθήνα.

 

 201124-25Μαρτίου

ΣυμμετοχήστηνημερίδαπουδιοργάνωσεηΕυρωπαϊκήΕπιτροπή(Education,AudiovisualandCultureExecutiveAgency)γιαταευρωπαικάπρογαμματαErasmus.

 

 201127-28Μαΐου

SectoralQualificationFrameworkfortheHumanitiesandtheArts,intermediatemeeting,Bilbao.

 

 

Κύλιση στην Αρχή